ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย


Testing&Training

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า(EN-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ(EN-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า(TH-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ(TH-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

 
     สอบครั้งแรก อังกฤษก่อนจบ
  
  HyperLink
     สอบ EDO
  
  HyperLink      ลงทะเบียนสอบซ่อม  

             สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ (EN-PET)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 7/12/2564 10.00-12.00 สถาบันภาษา 2521ในเวลา
2 8/12/2564 10.00-12.00 Online 6060ในเวลา
3 14/12/2564 10.00-12.00 Online 6060ในเวลา
4 25/12/2564 10.00-12.00 Online 6058นอกเวลา
             สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า  สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 20/12/256410.00-11.00 Online 6056ในเวลา
2 22/12/256410.00-11.00 Online 6053ในเวลา
                 สอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ (TH-PET)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 14/12/2564 14.00-16.00 Online 6048ในเวลา
2 16/12/2564 14.00-16.00 Online 6047ในเวลา
3 25/12/2564 14.00-16.00 Online 6013นอกเวลา
                สอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 21/12/256414.00-16.00 Online 6047ในเวลา
2 23/12/256414.00-16.00 Online 6030ในเวลา

      ลงทะเบียนอบรม  

              
             อบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
             
   

            อบรมภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
 
 


      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

      มีปัญหาผลคะแนนสอบ ติดต่อสถาบันภาษา 053-776031 , 053776000 ต่อ 1191 และ 1192
      มีปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียน ติดต่อ IT 053-776020 ต่อ 106  

การอบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ


             อบรมภาษาอังกฤษก่อนจบ  อบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ
 
 
ลำดับอบรมภาษาระดับ CEFRวันที่อบรมถึงวันที่รับจำนวนลงทะเบียน
1 อังกฤษ 30 ชั่วโมงไม่จำกัด11/12/256425/12/25644016
2 อังกฤษ 30 ชั่วโมงไม่จำกัด13/12/256424/12/2564404
3 ไทย 20 ชั่วโมงไม่จำกัด11/12/256419/12/2564405
      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

ตารางสอบซ่อมรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน

     2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม

     3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตามวันที่กำหนด


     4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน


      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 


ข้อปฏิบัติในวันสอบ


     1. แสดงใบเสร็จรับเงิน


     2. กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ใช้บัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป  เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงแทนเพื่อเข้ารับการทดสอบ


     3. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ


     4. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ