ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย


Testing&Training

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า(EN-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่


      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ(EN-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า(TH-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ(TH-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

       ลงทะเบียนสอบซ่อม  

             สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ (EN-PET)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 23/3/2564 17.00-19.00 สถาบันภาษา 5050นอกเวลา
2 24/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
3 25/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
4 25/3/2564 17.00-19.00 สถาบันภาษา 5043นอกเวลา
5 27/3/2564 09.00-11.00 สถาบันภาษา 5032นอกเวลา
6 27/3/2564 11.00-13.00 สถาบันภาษา 5043นอกเวลา
7 27/3/2564 13.00-15.00 สถาบันภาษา 5050นอกเวลา
8 27/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 5014นอกเวลา
9 28/3/2564 09.00-11.00 สถาบันภาษา 5012นอกเวลา
10 28/3/2564 11.00-13.00 สถาบันภาษา 5019นอกเวลา
11 28/3/2564 13.00-15.00 สถาบันภาษา 5033นอกเวลา
12 28/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 5017นอกเวลา
13 22/3/2564 19.00-21.00 สถาบันภาษา 5038นอกเวลา
14 24/3/2564 19.00-21.00 สถาบันภาษา 509นอกเวลา
             สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า  สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 22/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
2 23/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
3 24/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
4 25/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5033ในเวลา
5 22/3/256417.00-19.00 สถาบันภาษา 504นอกเวลา
6 23/3/256419.00-21.00 สถาบันภาษา 506นอกเวลา
7 24/3/256417.00-19.00 สถาบันภาษา 503นอกเวลา
8 25/3/256419.00-21.00 สถาบันภาษา 500นอกเวลา
                 สอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ (TH-PET)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 15/3/2564 19.00-21.00 สถาบันภาษา 5023นอกเวลา
2 16/3/2564 17.00-19.00 สถาบันภาษา 5029นอกเวลา
3 17/3/2564 19.00-21.00 สถาบันภาษา 502นอกเวลา
4 18/3/2564 17.00-19.00 สถาบันภาษา 507นอกเวลา
5 19/3/2564 19.00-21.00 สถาบันภาษา 500นอกเวลา
6 20/3/2564 09.00-11.00 สถาบันภาษา 5013นอกเวลา
7 20/3/2564 11.00-13.00 สถาบันภาษา 507นอกเวลา
8 20/3/2564 13.00-15.00 สถาบันภาษา 5015นอกเวลา
9 20/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 506นอกเวลา
10 21/3/2564 09.00-11.00 สถาบันภาษา 507นอกเวลา
11 21/3/2564 11.00-13.00 สถาบันภาษา 5013นอกเวลา
12 21/3/2564 13.00-15.00 สถาบันภาษา 5013นอกเวลา
13 21/3/2564 15.00-17.00 สถาบันภาษา 5011นอกเวลา
                สอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียนเวลาราชการ
1 15/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
2 15/3/256417.00-19.00 สถาบันภาษา 503นอกเวลา
3 16/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5050ในเวลา
4 16/3/256419.00-21.00 สถาบันภาษา 500นอกเวลา
5 17/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5033ในเวลา
6 17/3/256417.00-19.00 สถาบันภาษา 502นอกเวลา
7 18/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5011ในเวลา
8 18/3/256419.00-21.00 สถาบันภาษา 500นอกเวลา
9 19/3/256409.00-11.00 สถาบันภาษา 5035ในเวลา
10 19/3/256417.00-19.00 สถาบันภาษา 501นอกเวลา

      ลงทะเบียนอบรม  

              
             อบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
             
   

            อบรมภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
 
 


      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

      มีปัญหาผลคะแนนสอบ ติดต่อสถาบันภาษา 053-776031 , 053776000 ต่อ 1191 และ 1192
      มีปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียน ติดต่อ IT 053-776020 ต่อ 106  

การอบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ


             อบรมภาษาอังกฤษก่อนจบ  อบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ
 
 
ลำดับอบรมภาษาระดับ CEFRวันที่อบรมถึงวันที่รับจำนวนลงทะเบียน
1 อังกฤษ 30 ชั่วโมงไม่จำกัด8/3/256419/3/25645050
2 ไทย 20 ชั่วโมงไม่จำกัด8/3/256419/3/25648019
3 ไทย 20 ชั่วโมงไม่จำกัด13/3/256421/3/25648013
      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

ตารางสอบซ่อมรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน

     2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม

     3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตามวันที่กำหนด


     4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน

 

      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

 

 

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

 

     1. แสดงใบเสร็จรับเงิน

 

     2. กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ใช้บัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป  เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงแทนเพื่อเข้ารับการทดสอบ

 

     3. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

 

     4. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ