ผลสอบ สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ(EN-PET)  ให้นักศึกษาตรวจเช็คผลการทดสอบได้ที่  เว็บไซต์สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ