ผลสอบ สอบภาษาไทยแรกเข้า(TH-PPT)  ให้นักศึกษาตรวจเช็คผลการทดสอบได้ที่  เว็บไซต์สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ