ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย


Testing&Training (OET/EET/BTT/ETT)

      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET)สำหรับนักศึกษาใหม่


      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษก่อนจบ(EET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

      การทดสอบ/อบรม ภาษาไทยแรกเข้า(BTT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม ภาษาไทยก่อนจบ(ETT)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

       ลงทะเบียนสอบซ่อม  

             สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET)
             
   

             สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า  สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียน
1 29/7/2563 17.00-18.00 สถาบันภาษา 2828
2 30/7/2563 17.00-18.00 สถาบันภาษา 2814
3 31/7/2563 17.00-18.00 สถาบันภาษา 2819
                สอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  สอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT)
             
   

                 สอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT)  สอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT)
 
 
ลำดับวันที่สอบเวลาห้องสอบรับจำนวนลงทะเบียน
1 25/7/2563 13.00-15.00 สถาบันภาษา 2828
2 25/7/2563 15.00-17.00 สถาบันภาษา 2828
3 26/7/2563 13.00-15.00 สถาบันภาษา 2828
4 26/7/2563 15.00-17.00 สถาบันภาษา 2828
             
   


      ลงทะเบียนอบรม  

              
             อบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)  อบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
             
   

            อบรมภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  อบรมภาษาไทยแรกเข้า (BTT)
 
 


      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

      มีปัญหาผลคะแนนสอบ ติดต่อสถาบันภาษา 053-776031 , 053776000 ต่อ 1191 และ 1192
      มีปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียน ติดต่อ IT 053-776020 ต่อ 106  

การอบรมภาษาต่างประเทศ


             อบรมภาษาอังกฤษก่อนจบ  อบรมภาษาต่างประเทศ
             
   
      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

ตารางสอบซ่อมรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว      ตารางสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) !


      ตารางสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) !

      ตารางสอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT) !

      ตารางสอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT) !


     ผู้ที่ไม่พบรายชื่อให้ติดต่อ ณ สำนักงาสถาบันภาษาฯ อาคาร 5 (ตึกสงเสริมวิชาการ ฯ เดิม) 
    

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม EET/OET/BTT/ETT


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน

     2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม

     3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตามวันที่กำหนด


     4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน

 

      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

 

 

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

 

     1. แสดงใบเสร็จรับเงิน

 

     2. กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ใช้บัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป  เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงแทนเพื่อเข้ารับการทดสอบ

 

     3. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

 

     4. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ