ผลสอบ สอบภาษาไทยก่อนจบ(TH-PET)
  ให้นักศึกษาตรวจเช็คผลการทดสอบได้ที่  เว็บไซต์สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ