การสอบภาษาอังกฤษครั้งแรก ของนักศึกษารหัส 62(ปกติ)-63(เทียบโอน)