ผลสอบ สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า(EN-PPT)

 

  ให้นักศึกษาตรวจเช็คผลการทดสอบได้ที่  เว็บไซต์สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ