ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ


Testing&Training (OET-EET)

      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET)สำหรับนักศึกษาใหม่


      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษก่อนจบ(EET)สำหรับศึกษาก่อนจบ

      ลงทะเบียน

              

              

              

            

ตารางสอบซ่อม OET สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว     ตารางสอบรายบุคล
< ตารางสอบรายบุคคล > !

     ตารางสอบรายห้อง < ตารางสอบรายห้อง > !

    
     ผู้ที่ไม่พบรายชื่อให้ติดต่อ ณ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น1 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) 
    

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม EET/OET


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน web นี้ตามเวลาที่กำหนด

     2. นักศึกษา จ่ายเงินค่าลงทะเบียนสอบที่ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น1 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ ตามเวลาที่กำหนด

     3. นักศึกษาตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


     4. นักศึกษาเข้า Log in เข้าสอบในระบบตาม section ที่ได้ลงทะเบียน ตามเวลาที่กำหนด
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน

 

      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา(ห้อง4915) ชั้น1 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) 

 

 

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

 

     1. กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกให้  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงแทนเพื่อเข้ารับการทดสอบ

 

      2. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

 

      3. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ