ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย


Testing&Training (OET/EET/BTT/ETT)

      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET)สำหรับนักศึกษาใหม่


      การทดสอบ/อบรม ภาษาอังกฤษก่อนจบ(EET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

      การทดสอบ/อบรม ภาษาไทยแรกเข้า(BTT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม ภาษาไทยก่อนจบ(ETT)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

 
     สอบครั้งแรก
  
  HyperLink      ลงทะเบียนสอบซ่อม  

             
   


      ลงทะเบียนอบรม  

             
   
ตารางสอบซ่อมรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว      ตารางสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) !


      ตารางสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) !

      ตารางสอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT) !     ผู้ที่ไม่พบรายชื่อให้ติดต่อ ณ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น1 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) 
    

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม EET/OET/BTT/ETT


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน

     2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม

     3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี


     4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน

 

      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

 

 

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

 

     1. แสดงใบเสร็จรับเงิน

 

     2. กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกให้  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงแทนเพื่อเข้ารับการทดสอบ

 

     3. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

 

     4. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ